ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/04/2562 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 105,395,609 15.00
2.  บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,959,261 4.55
3.  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 29,994,600 4.27
4.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,099,500 1.86
5.  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 11,916,052 1.70
6.  RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 10,000,000 1.42
7.  นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ 9,900,000 1.41
8.  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 8,563,372 1.22
9.   บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ) 7,965,812 1.13
10.  นายเดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ 6,720,000 0.96