มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน
29 ธันวาคม 2560 8.5191 5,985,872,376.95 702,634,116.0000
29 กันยายน 2560 8.6925 4,949,180,026.69 569,360,000.0000
30 มิถุนายน 2560 8.6898 4,947,672,966.00 569,360,000.0000
31 มีนาคม 2560 10.2647 5,844,324,162.66 569,360,000.0000
30 ธันวาคม 2559 10.0785 5,738,344,117.04 569,360,000.0000