การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญประจำปี 2562

การประชุมประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561

การประชุมสามัญประจำปี 2561

การประชุมประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญประจำปี 2560