กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

ปฏิทินกิจกรรม

ปี :

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.

ณ บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ