ทรัพย์สินที่เข้าลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน

ทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ในอาคารโรงงานและคลังสินค้ามีพื้นที่เช่ารวม 261,314 ตร.ม. ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

และโครงการโลจิสติกพาร์ค รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ใน 2 ทำเลได้แก่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ/นิคมอุตสาหกรรม จังหวัด จำนวน (ยูนิต) พื้นที่ (ตร.ม.)
โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ระยอง 34 41,980
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE) ระยอง/ชลบุรี 29 109,732
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) ชลบุรี 17 15,660
รวมอาคารโรงงาน   80 167,372
คลังสินค้า
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 (HLP1) ชลบุรี 2 16,820
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2 (HLP2) ชลบุรี 11 50,996
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4 (HLP4) ระยอง 8 26,126
รวมอาคารคลังสินค้า   21 93,942
รวมอาคารโรงงาน และคลังสินค้า   101 261,314